سایر, هفتم مسوولیت

اردو روز سه شنبه

به نام خدا

اردو باغ جوان

روز سه شنبه صبحگاه که تمام یک صبحانه دل چسپ خوردیم مدرسه زحمت کشید صبحانه ای خوشمزه برای ما آماده کرد.

بعد از صبحانه آقای اخوان چند سر گروه را انتخاب کردند تا گروه بندی بشویم.هر دو گروهی با یک مربی بودنذ.

گروه ما که با آقای رفیعیایی بود اول به زیپ لاین رفتیم.سپس به پیت بال رفتیم که من اول بازی یک تیر به کلاهم خورد.سپس به فوتبال رفتیم.تیم ما با تیم حریف مساوی کرد.وضو گرفتیم و نماز خواندیم.بین دو نماز یک عصرانه ای به ما دادند.نماز که تمام شد حدود 20 دقیقه برای بازی دلخواه مانده بود من و آقایان حق شناس و صفری با کارت تخفیف من به کارتینگ رفتیم.

بعد سوار اتوبوس شدیم و به مدرسه بازگشتیم.آن روز به ما خیلی خوش گذشت.