فارسی, هشتم کوشش

زنگ سوم فارسی

اول از همه اقای صادقی ادامه ی درس ۳ را درس دادند و گفتند که کلمات را معنی کنید و یک جزوه از جلسه ی قبل در مورد تشبیه بود که این جلسه کامل ترش کردند و چیز های جدیدی به ان ها اضافه کردند.

 

جزوه:

اضافه ی تشبیهی⇐مثل (اینه ی دل)اینه مشبه به است و دل مشبه است یعنی دل همچون اینه ای .

اضافه ی استعاری ⇐یکی از اجزا یا ویژگی های مشبه به +مشبه

مثل :قهرمان در پنجه ی مرگ گرفتار شد

در اینجا پنجه ی مرگ اضافه ی استعاری است

حالا چگونه اضافه ی استعاری را تشخیص دهیم=(پنجه ی مرگ)در اینجا مرگ به یک چیز دیگری تشبیه شده است ،مثلا مرگ مثل پرنده پنجه دارد که قهرمان گرفتار او شده است .پرنده یک اجزای ان است که نیامده است و این طوری اضافه ی استعاری را تشخیص می دهیم .در ادامه بچه از استاد سوال کردند که این ها در امتحان می اید؟

اقای صادقی گفتند مثلا در امتحان یک جمله مینویسم ومی گویم اضافه ی استعاری است یا تشبیهیو شما باید به آن پاسخ دهید .و  امتحان میان ترم تا اخر فصل۳ است و کلماتی که معنی کردیم و جزوه هایی که دادیم را از اول تا اخر بخوانید