عربی, هفتم هدف

یکشنبه ۷ آبان درس عربی گروه B

اقای ناصری گفتند کی می خواهد پله اضافه بگیرد استاد اتظار داشتند چند نفر دست بگیرند اما بیشتر کلاس دستشان را با لا بردند پس استاد گفتند هر کس دوست دارد پله ی اضافی بگیرد از صفه ی ۱ تا ۱۵ کتاب عربی ۱۰ سوال در بیارد برای اینکه سوال ها سخت نباشد گفتند ۴ گزینه ای باشد و هر ۳ سوال ۵۰ پله ۶سوال ۱۰۰ پله ۱۰ سوال ۱۵۰ پله است نوشتن سوال خیلی طول کشید پس استاد زود تر برگه ها را از بچه ها گرفتند و به صورت تصادفی بین بچه ها پخش کردند اما چند نفر از بچه ها نتوانسته بودند ۱۰ سوال را در بیارند پس بعضی از بچه ها پله را نگرفتند در زمانی که باقی مانده بود بچه ها سوال هارا جواب دادند اماوقت چک کردن نشد پس بچه ها سوال هارا به طراحش دادن و استاد گفتند جلسه بعد سوال هارا چک کرده باشند