نگارش, هفتم هدف

پنجشنبه زنگ دوم نگارش ابوالفضل آقا محمد ربیع

آقا ی محمدی وارد کلاس شدند وبا شعری از سعدی شروع کردند که معنهی آن این بود که اگر پند ونصیحت افراد دانا را نشنوی تو نادان ترین فرد هستی و به ما گفتند که باید همیشه باید اگر معنی بیت اول راخواندید  ونفهمیدید باید هر دو بیت رابخوانید وگروه 2را همیار خود کرد که گروه خودم بود هر فردی مسئولیتی داشت آقا ی سلیمی پشت میز معلم نشست من هم امضا می کردم وهم میدیدم که کسی کامل نوشته یاکسی ننوشته وهمهی گروه نمره می دادند وبعد بچه ها می خوندند وآقای محمدی می گفتند که اول دست بزنید وبعد نکات مثبت اورا بگویید وبعد اشکالات ونکات منفی اورا بگویید. آقای محمدی در آخر کلاس برای ما دانش آموزان تکلیفی را مشخص کردند این تکلیف سوالاتی بود که در برگه ای نوشته شده بود وما باید ان را در سه الی چهار شب انجام می دادیم بعد از اینکه ایشان تکلیف را برای ما مشخص کردند زنگ کلاس خورده شد.