فناوری, هفتم هدف

زنگ فناوری دوشنبه 8 آبان ماه 1402

امروز آقای اخوان در مورد مستند سازی و اضافه شدن یک قسمت به عنوان افزودن دیدگاه در کلاس صحبت کردند و گفتند که از این به بعد باید اگر کسی نکته ای برای افزودن به یک مستند دارد در این قسمت بنویسد، و ادامه دادند که اکر کسی می خواهد زنگ مستند نگاری اش را با دیگری عوض کند بگوید.

آقای کشاورزی از زنگ هندسه به مهارت چرم و آقای محسنی به هندسه انتقال یافتند و آقای ساکت مسئولیت زنگ عربی را به عهده گرفتند.

بعد از مستند نگاری به بحث شیرین تایپو پرداختیم و کسانی که تکلیف تایپوی دیروز خود یعنی درس 8و9 را فرستاده بودند آمدند و تست تایپ دادند از جمله خودم.

بعد از تایپو آقای اخوان تکلیف دادند که برویم و درباره یکی از اختراعتی که دانشمندان جهان داشته اند تحقیق و زیر تکلیفی که استاد در سایت مستند نگاری گذاشتند بنویسیم در واقع همان نوشتن دیدگاه است.

یعنی باید تحقیق خود را در قسمت دیدگاه بنویسیم.