دروس, هشتم تلاش, هندسه

زنگ اول پنجشنبه (هندسه)

  1. در اول کلاس استاد بهرامی برگه های امتحان جلسه پیش را به بچه ها دادند و هر کس نمره خود را از ۵ دید . بالاترین نمره کلاس ۴/۷۵ بود . بعد استاد کتاب کار تا ص ۶۶ را حل کردند و شکل هفتی ، هشتی را حل کردند . تکلیف را تا پایان ص۶۹ کتاب کار خیلی سبز گفتند