زبان انگلیسی, هفتم هدف

زبان انگلیسی گروه A

با سلام و خسته نباشید روز شنبه ششم آبان ماه  زنگ دوم درس زبان انگلیسی داشتیم در ابتدا استاد صفحه ی چهار کتاب را از تعدادی از دوستانپرسیدند تعدادی از سوالات به این صورت بود                                 What is your phone number                                                                                                                                                                                                                                                   What color is it                                                                                                                                                                                                                                                                      Sسپس صفحات شش و هفت و هشت ونه را تدریس کردند و درباره درس جدید هم پرسش کلاسی داشتیم و از تعدادی هم رو خوانی درس جدید را پرسیدند                                                                                در ارتباط با علامت های تلفظ هم اموزش داشتیم که برخی از آنها عبارتند از Kau=cow           how=hau             now=nau           wow=wau        loud=laud          houn=haun          down=daun       brown=braun       our=aur     allow=alau                                                                                                                                                                                                                                  نکته : علامت u در نوشتن حالت تلفظ علامتی شبیه نعل اسب هست                                                                                                                                                                                                  feel=احساس کردن                                                         conversation=مکالمه