دروس

درس زندگی 1402/8/3

شاید ما بتوانیم اردو هایی مثل شبی در مدرسه داشته باشیم!میتوانیم خودمان اردو طراحی کنیم!

آقای فیروز نیا از سمت دانش آموزان کلاس هشتم فعلا فعالیت خاصی ندیده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سایت مستند سازی از امروز راه میافتد . این سایت کمک میکند مطالب کلاس را در همه زمان داشته باشیم.
برای مثال آقای فیروز نیا افرادی را صدا زدند تا رفع اشکال نوشتن مطالب شود.

____________________

آقای فیروزنیا رسیدند به بحث رادیو همت.

برای اینکه رادیو ی جذابی داشته باشیم میتوانیم به خبر 20:30 توجه کنیم .

_____________________

100ثانیه ــ (اخبار)

 

رادیو همت

 

200ثانیه ــ (موضوع آزاد،کتاب ،قرآن، فناوری ورسانه،شگفتانه ، طنز  )ــــــ و ایده های دیگر.

حال آقای فیروز نیا گروه ها را در مدرسه پخش کردند و قرار شد هر گروهی 15 ایده برای رادیو همت و 5 قالب طراحی کند.

(در این رادیو قالب به معنای حالت و جنس خبر است مانند :مصاحبه ای و…)

نکته ای که آقای فیروز نیا در رابطه ی رادیو گفتند این بود که در خبر مطالب باید به هم پیوسته باشد.