حساب, هشتم تلاش

حساب زنگ سوم روز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۹

سلام

امروز در زنگ سوم، از صفحه ۱۴ تا کاردر کلاس صفحه ۱۶ کتاب را انجام دادیم.

کلا امروز بچه ها نمک شده بودن و کلاس را بخنده گرفته بودند و آقای خدایی ناراحت بودند.

وقتی ما این تمرینات را انجام دادیم آقای خدایی توضیح داداند.

در پایان بگم که تکلیف هم صفحات ۱۳ تا ۱۷ را فقط تمرین هایش را باید بنویسیم.

کتابکار تا پایان صفحه ۱۹

و نوشتن مجله برهان

یا علی مدد