عربی

عربی زنگ اول

سلام بچه ها امروز آقای فهامی درباره فعل مضارع گفتند
درباره تعریف فعل مضارع _ساخت فعل مضارع_ معنای فعل مضارع توضیح دادند .
و یک سری مثال برای ساخت فعل مضارع _معنای فعل مضارع گفتند که من عکس های آن را می‌فرستم .
حالا تعریف ساخت فعل مضارع:هر فعل مضارع از سه بخش است .
۱) حروف آتین یا تینا منظور منظور یکی از حرف های أ.ت.ی.ن است
۲) ریشه فعل دارای سه حرف است مثل :ذ ه ب .ک ت ب.ج ل ی است .
۳)شناسه فعل آخر فعل مضارع آمده و هر سیغه را از سیغه دیگر متمایز میکند حروف أتین +ریشه فعل +شناسه