دروس, زندگی, هشتم تلاش

سلام درس زندگی

سلام وقت بخیر

توضیحات در مورد مباحث کلاس درس زندگی‌

۱_شرح وتوضیح درباره رادیو همت

۲_ ۳۰۰ ثانیه صوت با موضوع طنز و اخبار در رایو همت

۳_حداقل ۱۵ بارش فکری درباره ایجاد رادیو همت انجام گردد که از این ۱۵ بارش فکری ۵ فکر آن مثمر ثمر باشد

۴_ انتخاب سه قالب از ۵ قالب پیشنهادی

۵_ درنظر گرفتن یه زمان مناسب برای جلسه و شرح موضوع و مشخص شدن وظایف  هرفرد از گروه برای انجام آن.