دروس, زندگی, هشتم تلاش

زندگی. ۱۴۰۲/۷/۸

 

ما تو زنگ زندگی :

۱. فهمیدیم  کار رو باید تا روز یکشنبه در بیاریم

۲. هر گروه جلسه گرفت پس اگر کسی غایب بود از هم گروهی هاش بپرسه

۳. متن کار که آماده شد باید برای آقای پور واسعی بفرستند

و تمام.