قرآن

درس قرآن

بسمه تعالی

در کلاس امروز بعد از حدر رفتن وقت زیادی برای آماده شدن کلاس

ابتدا تعداد صوت ارسال شده توسط هر نفر در ماه مهر گفته شد و همینطور طبق صحبت های معلم افرادی که از 28 تا 30 صوت ارسال کنند یک نمره به امتحان شفاهی شان اضافه شده و کسانی که از 25تا28 صوت ارسال کرده نیم نمره به امتحان شفاهی شان اضافه میشود و کسانی که از 20 تا25 صوت ارسال کرده باشند هیچ نمره ای نمیگیرند و اما کسانی که زیر 20 صوت ارسال کردند نیمنمره از امتحان شفاهی شان کسر میشود.

سپس میانگین نمرات هر گروه در امتحان قرآن اعاام شد.

بعد از آن تلفظ کلمات ع و ح در زبان عربی آموزش داده شده و کار شد.

تکالیف :

حل تمرینات کتاب تا صفحه 33