حرفه و فن

حرفه وفن

سلام

زنگ اول صدای اهنگ های کیت بچه ها پرده گوش هر ادمی را کر می کرد . اقای موذنی از در تو امدند و درباره چگونگی بستن IC صحبت کردن و دوباره به روش لحیم کردن اشاره کردن و گفتن باید سفت لحیم شود و بعد کیت یکی از بچه ها را در هوا رها کردن و سفت روی زمین کو بیدن بعد گفتن هر کسی که کیت اش را در جعبه بگذارد چندتا مثبت می گیرد بعد هم انهایی که هنوز کامل نکرده بودند شروع به تکمیل کردن و این گونه کل زنگ اول شنبه (حرفه و فن) به پایان رسید

نکته: تکلیف نداشتیم_ بجز مقاومت همه چیز ها را باید پایه بلند ببندیم اگر کوتاه باشد احتمال سوختن ان هست_میکرو سویچ را باید یا در راه باتری ببندید یا روی R1وR2حویه کنید_دو پایه کناری میکرو سویچ را به کیت ببندیم (وسطی لازم نیست)

نکته مهم: جوری میکروسویچ را ببندید که در حالت باز موسیقی پخش کند و وقتی فشارش می دهیم اهنگ نزند