تجربی

تجربی 1402/8/8

بچه ها بادیدن آقای معتمدی بلند شدند و پاچه خواری را شروع کردند که استاد رحم کنند و امتحان نگیرند.
آقای معتمدی با آوردن بشر و استوانه مدرج در کلاس آزمایش را شروع کردند.
استاد با ریختنجوش شیرین در استوانه و سرکه دی اکسید کربن درست کردند.ولی این دی اکسید کربن ها شمع را خاموش نکرد.استاد معتمدی بعد از 4 دفعه تلاش توانستند شمع را خاموش بکنند,وکلاس از این که استاد موفق شدند شمع را خاموش کنند روی هوا رفت.
آقای معتمدی از یزدیان خواستند که بیاید و دمای آب داخل بشر را ببیند.دمای آب 2/8 درجه سانتی گراد بود.
بهد استاد داخل آن 2 عدد قرص جوشان انداختند و دمای آب 0/5 درجه پایین آمد , و دوباره به یزدیان گفتند دمارا بخوان.
درجه آب 2/3 سانتی گراد شده بود.
آقای معتمدی یک دفعه چهارتا سوال دادند وامتحان گرفتند. ولی اکثر بچه های کلاس میگفتند امتحان را خراب کردند!!!
استاد تا آزمایش صفحه 11 کتاب درس دادند و کلاس را به پایان رساندند.

                                                    پایان