تجربی

تجربی 1402/8/1

.کلاس با خاموش کردن کولر و چراغ توسط آقای معتمدی شروع شد

آقای معتمدی کلاس را باگفتن این که هفته دیگر امتحان میگیرند متعجب کردند.استاد از رشمانی درمورد خاموش کردن آتش جنگل سوال کردند,رشمانی نصف جواب را داد .وبنیانیان جواب را کامل کرد
پاچه خواری موذن و علوی سیرت از ساعت 11:09دقیقه شروع و در ساعت11:12 دقیقه تمام شد. جو کلاس را این دونفربا نمک ریختن عوض کردند.استاد درمورد هندزفری صحبت کردند و همچنین در مورد گوش انسان. آقای معتمدی از بزاز سوال کردند و بزاز توانست جواب آقای معتمدی را بدهد
.استاد درس 2 را شروع کردند و درس دادند.آقای معتمدی تا آخر صفحه 11 درس دادند, و کلاس را تمام کردند

جواب آزمایش صفخه 11:وقتی قرص جوشان را در آب می اندازیم دمای آب پایین میرود.زیرا حل ششدن قرص جوشان در آب گرما گیر است

پایان