زندگی, هفتم مسوولیت

بارش فکری

سلام امروز استاد دوستی وارد کلاس شدند حضور وغیاب کردند کمی صحبت کردندو سپس گفتند به صورت گروهی بنشینید ودر مورد کارهایی که قرار بود برای تجهیز کلاس انجام دهید مشورتی کنید ویک نفر پای تابلو بیاید از هر گروه واراه ای در مورد تجهیز کلاس بدهند این کار تمام شد سپس استاد اخوان یک کلیپی پخش کردند درمورد طوفان فکری یا(بارش فکری) و روی تابلو توضیحاتی نوشتند وبه ما گفتند آنهارا در بخش جزوه نویسی دفتر وارد کنید توضیحات روی تابلو👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

توضیحات: حل مسئله های زندگی: باطوفان فکری یا(بارش فکری)۳=۱+۱ هم افزای

انیشتین میگوید من ۵۵دقیقه مسئله رادرک میکردم در۵دقیقه مسئله راحل

۱_تشکیل گروه بارش فکری     ۱هرچه بیشتر بهتر(تعداد زیاد ایده)

.                                          ۲ایده بد وجود ندارد

۳هرچی عجیب تر بهتر

۴ایده های بقیه راتکمیل کنید

دیدگاهتان را بنویسید