حساب, هفتم مسوولیت

زنگ چهارم ۱۱/۹حساب

به نام خدا
در زنگ حساب امروز آقای یادگاری درباره
ب.م.م(بزرگترین. مقسوم علیه.مشترک )
و ک.م.م(کوچکترین. مضرب.مشترک) برای ما توضیحاتی دادند و چند مطلب مهم گفتند
۱.ب.م.م همیشه کوچکتر از عدد و ک.م.م بزرگتر از عدد است.
۲.مضرب یعنی مضرب های طبیعی و برای اعداد صحیح حتما مضرب های صحیح می گوییم.
برای پیدا کردن ب.م.م
هم سه روش گفتند
۱.نوشتن همه شمارنده ها(در این روش تمام شمارنده های اعداد را می‌نویسیم و بزرگترین مشترک آن دو را پیدا می‌کنیم )
۲.تجزیه اعداد(در این روش اعداد را به شمارنده های اول تجزیه و مشترک های آن ها با هم ضرب می‌کنیم)
۳. روش نردبانی (اعداد را همینطور تقسیم میکنیم تا باقی مانده صفر شود )
روش پیدا کردن ک.م.م کمی تفاوت دارد در اولی برای دو عدد مضرب می نویسیم تا وقتی که بین دو عدد مضرب مشترکی پیدا شود
و در قسمت دوم هر مشترک را یکبار ضرب و دیگر مشترک هارا هم ضرب میکنیم
و آقای یادگاری به عنوان تکلیف صفحات ۶۷و۶۸ کتاب را مشخص کردند و گفتند که در کتاب فصل پنج کامل باشد.