دروس

امتحان زندگی میان ترم۲۸ دی

امتحان زندگی

بخش اول
در بخش اول امتحان کتبی گرفتند که از ۴ سوال تشکیل شده بود

سوال ۱.طبق دفتر زندگی در تاریخ ۶ آبان در زنگ زندگی چه اتفاقی افتاد؟

سوال۲.دروس به چند دسته تقسیم می شوند؟روش مطالعه چی؟

سوال۳. ….

سوال۴.هدف چیست؟چند نوع هدف است؟

بخش دوم
در این بخش آقای دوستی گفتند به صورت عملی است و گروهی.به ما طبق امتیاز ها سکه دادند و گروه ما‌ ۱۹۷ سکه داشت بعد یک داستان بهمون دادند و گفتند مجوز ادامه این داستان را پیدا کنید طبق رمز هایی که در داستان اول بود باید مکان ان را پیدا میکردیم بعد هرکدام یک قلمرو خریدیم.بعد با سکه ها چند وسیله باید می خریدیم  که به ما در تزئین کلاس کمک کنه و …

بخش سوم
 در این بخش ما باید مستند سازی این امتحان را بکنیم
و در همکلاسی یک چیز می گزارند که باید به آن پاسخ دهیم و به بچه ها نمره باید بدهیم