حساب, هشتم کوشش

حساب زنگ2

به نام خدا

سلام به تمام عزیزان امروز هم با درس حساب امده ایم

خیلی کوتاه بگم سر کلاس کتاب کار را حل کردیم 3 نفر از اول زنگ تا اخر زنگ پای تابلو بودند اقای قریشی قفقازی و یزدیان

کتاب کار را فصل 2 را باهم کار کردیم و تقریبا به اتمام رسید قسمتی از تکالیف هفته ی قبل هم کار شد

مشق هم که ص 49تا56 کتاب کار و مجله بر هان 1401مهر ماه

این هم از یک متن کوتاه و مفید

پایان