دروس

کلاس اجتماعی تلاش

سلام

خداقوت

کلاس اجتماعی تلاش راجب درس های قبلی حرف زدیم درس جدید رو دادن و سوالات رذ دادن که به شرح زیر است:

۱-چرا ارتباط داشتن برای انسان امر ضروری است؟

۲-ارتباط به چه معناست؟هر ارتباط چند جز دارد؟(نام ببرید)

۳-ثمره ی ارتباط برقرار کردن بذ دیگران چیست؟

۴-منظور از بازخورد چیست؟

۵-رسانه چیست؟

۶-چند مورد از اشکال پیام را نام ببرید؟

امبدوارم موفق باشید و سربلند

خدانگهدار