قرآن, هفتم هدف

زنگ دوم قرآن

سلام استاد کبیری وارد کلاس شدند و در کلاس یکی یکی صفحه ۳۴ که می شود        صفحه ۲۳۵ قران کامل(در زیر در عکس هست)را خواندیم.استاد درباره ی تلفظ         صحیح کلمه تاکید کردند و گفتند اگر دریت تلفظ نشود معنی دیگری می دهد مثل       امین و عمین که این دو با هم تفاوت دارند و گفتند ع عربی از ته گلو می آید یا… که   میتوانید در صفحه ۳۳ ببینید. امروز کلای شلوغ شده بود با اینکه خیلی ها غایب       بودند و بعد هم کلاس قطع شد چون کتاب احمی گم شد وبعد فهمیدیم دست           زینلیان  بوده. بعد هم معصوم نیا،حسینی و … فعالیت ها را خواندند و بعد هم          صفحه ۳۷ کتاب را با تفظ صحیح خواندیمتکلیف صفحه ۳۸ کتاب رو خوانی شدصفحه ۳۴ کتاب