دروس, فناوری, هشتم کوشش

کوشش 30/8/1402

سلام امروز شروع خشنی داشتیم. اقای اخوان  امدند و عکس هارا نشان دادند. همه ما از خنده پکیده بودیم و حطا اشخاص جدیدی دیدیم مثلا معینی داشت قتل انجام میداد یا عاصمی روی حالتی بود که انگای داشت میگفت:روی پلمو اوووو

خب بریم سراغ درس:اقای اخوان اول رفع اشکال کردند حالا بریم سراغ اموزش ها اول ابزاری به نام چوب جادو یامجیک وند کاربرد این این است که دیگر نمی خواهد جاهایی رنگی را کات کنیم با یک کلیک خودش همه جارا میگیرد

ابزار بعدی کویک سلیشن با حرکت کردم موس میفهمد که شما چی میخوتهید و کجاره باید کات کند

15 دقیقه مانده بود که اقا اعصبانی شد و گفت باید گوش کنید برای تکلیف هفته اینده من این هارا میخواه(با لحن اعصبانیت)

ولی همچنان اقا داوری با مشیری در حال گفت وگوی بسیار مهم بودند(درمورد اینکه چرا صندلی دسته داره)

ابزار بعدی پسکتو بود میتوانی پند جارا نقطه بگذاری و بع هر جهتی خواستی عکس را نشان دهی

تکلیف=طراحی کتاب