حساب, هفتم مسوولیت

زنگ سوم (حساب) دوشنبه ۸/۲۹

به نام خدا

امروز آقای یادگاری پس از ورود به کلاس گفتند که در دوشنبه زنگ سوم روزهای فرد حساب و روزهای زوج علوم داریم.

سپس به عنوان حدیث گفتند که هر کس بدون فکر کاری را انجام دهد دچار سختی می‌شود

سپس با هم سوالات صفحه ۲۸ و ۲۹ کتاب را حل کردیم

نکاتی که امروز گفتند هم این بود که اگر یک معادله داریم بهتر است تنها یک خط روی معادله بکشیم اگر زیاد شود نمی‌دانیم کجا بودیم و یکی دیگر هم اینکه عدد پی را با حرفی یونانی نشان می‌دهند و نه پی انگلیسی و اینکه وقتی یک عدد داریم می‌خواهیم آن را با یک متغیر ضرب کنیم باید عدد را اول و متغیر را بعد از آن بگذاریم (مثال: 2a=2×a ) اما در به علاوه علامت بعلاوه را می‌آوریم

تکالیف صفحات ۳۰، ۳۱ ،۳۲، و کار در کلاس صفحه ۳۳

اگر تکالیفمان ناقصی دارند میتوانیم سوالاتی اضافه در دفتر حل کنیم و به کلاس بیاوریم