جغرافی, دروس

جغرافی بدون معلم 1402/8/7

تقریباً ده دقیقه اول کلاس برای منتظر ماندن برای رسیدن معلم طلف شد. بعد آقای مهری به ما پیغام دیر رسیدن معلم را رساندند،آن موقع زمانی بود که ناراحتی و بغض همه بچه ها را فرا گرفت . نه بخاطر دیر آمدن معلم بلکه بخاطر امتحان آخر ساعت .
تقریباً قسمت های اول کلاس بچه ها شروع به بازیگوشی کردند بعد که فهمیدند آخر کلاس امتحان سختی قرار است بگیرند به ده ثانیه نکشید که سکوتی برای درس خواندن ، کلاس را فرا گرفت . 
تقریبا بیست دقیقه از کلاس را بچه ها برای خواندن درس گذراندند و  هر چه به تایم امتحان نزدیک می شد درس خواندن بچه ها جدی تر می شد ،  آن قدر شدید شد که چندتا از بچه ها داوطلب شدند که از بچه های دیگه سوالاتی سخت از کتاب بپرسند.
فکر کنم دیگر آخرهای تایم درس خواندن بود که ناگهان آقای مهری به بچه ها گفتند یک زیر دستی ، یک خودکار ، برای امتحان بیرون بیاورید.
امتحان تمام شده بود و ما به دنبال جواب سوالات امتحان بودیم و همچنان منتظر معلم اما کلاس جغرافی بدون معلم تمام شد.

در امتحان هیچ کس تقلب نکرد .