دروس, فارسی, هشتم تلاش

کلاس فارسی دوم چهارشنبه سوم (تلاش)

سر کلاس فارسی‌

تلمیح و تضمین رو دوباره توضیح دادن و گفتن اگر عین خود عبارت داستان یا حدیث بیاد توی شعر میشه تضمین وگرنه تلمیحه

و دوباره استعاره رو توضیح دادن که میشه تشبیه بدون مشبه

راستی آقای صادقی یه کاربرگ هم دادن که سر کلاس حل کردیم والی با این که سر کلاس حل کردیم ولی با این حال باید برای جلسه بعدی باریم

برتی تکلیف هم یکی این که باید کاربرگ رو بیاریم و یکی این که باید روانخوانی درس ۳ رو میپرسن و کلمان مهم درس ۳ رو پیدا می‌کنیم و مینویسیم