زبان انگلیسی

زبان انگلیسی ۸/۴

خلاصه کلاس:

اول از همه استاد تکالیف رو چک کردن که شامل این موارد بود:جدول کلمات_کلمات املا_مکالمه

بعد از چک کردن تکالیف استاد شروع کرد به پرسش کلاسی از درس ملت ها و ملیت ها

بعد از پرسش با گوش دادن به ویس مربوط که استاد پخش کرد بخش پایینی صفحه ۱۶ را کامل کردیم و بعد از ان به صورت گروه هایی دو نفره صفحه ۱۷ و بخش اول صفحه ۹۲ را کامل کردیم.

برای جلسه بعد باید بخش ملیت ها مطالعه شود.