فیزیک, هشتم کوشش

درس فیزیک 1402/08/02

                                      <به نام خدا>


سلام در کلاس فیزیک سه شنبه باید وسایل گفته شده را اماده میکردیم وبا خود می اوردیم ودو ازمایش در پیش داشتیم اولین ازمایش بایدیونولیت هارا حسابی خردشان بکنیم و در جعبه مقوایی شکل اورده شده می ریزیم بعد تلق شفاف را می گزاریم روی جعبه و با نی شیشه ای می کشیم بر روی تلق و شاهد حرکت یونولیت ها توسط نی شیشه ای هستیم.ودر پایان این ازمایش مربوط به الکتری سیته ساکن بود.                                            دومین ازمایش باید با خود یک لباس پشمی و یک عدد بادکنک و پلاستیک نو فریزر می اوردیم. سر باد کنک را به لباس پشمی می مالیم برای چند دقیقه بعد بادکنک را می گذاریم کنار و بعد پلاستیک فریزر را یک تیکه کوچکش را قیچی می کنیم و می مالیم به لباس پشمی و بعد پلاستیک را بر روی هوا پرتاب می کنیم و بعد سر بادکنک را به زیر پلاستیک می گیریم و شاهد معلق ماندن پلاستیک روی هوا می مانیم و این ازمایش هم مربوط به الکتری سیته ساکن بود.