زندگی انسان بر اساس زندگی شامپانزه ها

با توجه به داستان زندگی شامپانزه ها به نظر من عالم هستی خلق شده برای کمک به زندگی انسان تا بتواند زیباتر و بدور از رنج زندگی کند چون انسان اشرف مخلوقات است

و بر خلاف حیوانات که غریزی زندگی میکنند خداوند برای انسان ها با قرار دادن روح خودش در انها قدرت اختیا ر و انتخاب مسیر های زندگی اش را قرار داده.

خانواده اولین گزینه برای همه موجودات میباشد  که نقش حامی و مراقب برای  همدیگر دارند .

هر کدام در جایگاه خود بدون دخالت در نقش و جایگاه دیگری با عشق و محبت زندگی میکنند.

هر کدام فقط با انجام رفتار های متناسب با نقش خود به یکدیگر مهارت های زندگی را یاد میدهند که با تمرین و تکرار هر کاری در ابعاد مختلف زندگی بتوانند موفق شوند.

به نظر من تیم رقیب خانواده اسکار باور ها و عقاید اسیب زای انسان ها میباشد که با فرار از ان همیشه با ایجاد ترس ها مانع  موفقیت انها میشود

همانطور که در تیم خانواده اسکار دیدیم وقتی همه با همکاری هم با تیم رقیب مبارزه کردند توانستند انها را فراری دهند همانند چالش های زندگی که انها را پشت سر میگذاریم.

با یک تفاوت دیگر که ما قرار نیست در هیچ جای زندگیمان بجنگیم ما با صلح با خود و همنوعانمان اشرف مخلوقات بودنمان را زندگی میکنیم.

سپاس از خالق جهان هستی .