زندگی

فیزیک شنبه6ابان ماه

اقای صیادزاده بعد از سلام کردن گفتند یادتان است که اول سال دفترم که برای شما مثبت هاو منفی هارامی گذارم پرمی شودوالان ترم اول پر شده است ونتیجه اش رامی بینیدواما الان که ترم دوم شروع شده است دیگر راه و روش من رامی دانیدوباید سعی کنید جدول خودتن را پراز مثبت کنید .پس از پایان این صحبت های استادتکالیف هفته ی پیش را دیدند.

عده ای از دانش اموزانی که به اعتکاف رفته بودند این تکلیف را نوشته بودند واستاد به انها فرصت داد تافردا تکمیل کنند. استاد دوباره توضیحی دررابطه با این تکلیف دادند.

درپایان استاد جوایز معتکفین را اهدا کردندوخاطره ای از اعتکافشان که در سال 78رفته بودندبیان کردند.ایشان تکلیف پانزده صفحه ای را در ایام اعتکاشان انجام دادند.و معتکفینی که تکیفشان را انجام نداده اند دلیل قانع کننده ای نداشته اند.