تجربی, هفتم مسوولیت

زنگ اول دوشنبه 11 دی تجربی

آقای فیروزنیا در این زنگ  نکات مهم فصل های 3 و 4 را گفتند و این فصل را مرور کردند. در فصل 3  عنصر ها را توضیح دادند که به دودسته تقسیم می شوند: اتمی و مولکولی. اتمی ها قلزی و مولکولی ها نافلزی هستند. اتم ها در اجسام فلزی مانند اهن و مس به صورت منظم هستند. به همین دلیل با ضربه پهن می شوند و نمی شکنند به این خاصیت چکش خواری می گویند.ویژگی های دیگر فلزات مانند براق بودن رسانای برق و گرما بودن چگالی بالا و … و ویژگی های نافلز ها برعکس همین  ویژگی هاست. مولکول های جامدها به هم چسبیده است مانند یخ و با حرارت به مایع تبدیل میشود و کمی مولکول هایش بازتر میشود مانند آب و بعد با حرارت مولکول هایش خیلی باز میشود و تبدیل به گاز میشود مانند بخار . گاز ها تراکم پذیری بالایی دارند.