مهارت, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

مهارت چوب 3/10/1402

به نام خدا استاد کمی دیر آمدن.
وقتی که استاد وارد شد اول چوب ها را خالی کردیم راسیاتش خیلی زیاد بود بعد به ما گفتن که هر کس یک چوب بزرگ انتخاب کنید که با دعوا همراه بود نیانسری میگفت چوب من است پناهنده هم میگفت مال من است واستاد گفت تاوقتی کار آن دو تمام نشودما کاری نمیکنیم بلاخره آمده درست شد.
بعد استادگفت که باید یک جعبه بسازید وا با پیچ اای 18سانتی ما شروع کردیم کار کردیم تیم اول که تمامکرد تیم سلیمی بود وبعد من و ثانی
بعد استاد گفت که هر کس چوب خودش را بیاور وثانی چوب من را برد😭😭 ایتاد اندازه زد و وسایل را جمع کردیم وکلاس تمام شد