هفتم هدف, هندسه

حسین سلیمی . هفتم هدف . هندس

به نام خدا 

انتقال 

  1. جهت شکل ثابت 
  2. بدون چرخش 
  3. همه ی نقاط به یک اندازه راستا و جهت جا به جا می شوند

 

دوران  =

  1. مرکز دوران 
  2. زاویه دوران ⇐⇐⇐جهت شکل ثابت _ اندازه ثابت _ چرخش دارد _ همه ی نقاط به یک زائیه جهت نست به مرکز دوران چرخد 
  3. جهت دوران

 

تقارن محوری =

جهت شکل معکوس 

همه ی نقاط به خط عمود به یک اندازه متضاد 

 

تقارن مرکزی = 180 درجه دوران

هم نهشت = ( وقی دو شکل همه ی چیز هایش مساوی باشند ) 

پریم = 1 خط

زگون = 2 خط

ترایپد = 3 خط 

 

 حسین سلیمی . هندسه . هفتم هدف