عربی, هشتم تلاش

عربی 02/8/04

سلوممممممم چه خبر !!؟؟

خب ما شنبه عربی داشتیم آقای فهامی اول اومدن و گفتند که می خواهیم چیکار کنیم بعد قرار شد از متن درس 3 سوال کنند و مثبت بدهند بعد از اینکه درس را پرسیدند و مثبت دادند اون برگه کوچولو ها را دادند که بیشترین کلمه 13 تا بود بازم به برنده مثبت دادند بعد از این که این کار ها را کردند کنزالحکمه درس 1 و 2 را کامل کردند یه چند دقیقه وقت اضافه اومد به آقای فهامی گفتیم که بگذارید که زود از برویم آقا گفتند نه تا أخر زنگ مینشینیم ما نشستیم و زنگ. خورد و مثل همیشه  عین       دویدیم به سمت بیرون