هفتم مسوولیت, هنر

کلاس هنر 1402.8.28

امروز اقای مررضی به جای آقای علی خاصی سر کلاس آمده بودنند.اول تکالیفمان را پرسیدنند و بعد از آن گفتند یک برگ کاغذ پوستی بگذارید روی آن برگه ای که از قبل نوشتید.  بعد فرمودند که حالا باید همان متن را دوباره بنویسید با این تفاوت که باید خطوط منحنی را به خطوط راست تبدیل کنید. تا زمان زنگ بیشتر بچه ها داشتند این کار انجام میدادند اما بقیه داشتند راه می رفتند ـ حرف میزدند ـ از روی هم میپریدند و…

در کل کلاس خوبی بود.