حساب, هفتم مسوولیت

پنجشنبه25 ابان کلاس حساب

به نام خدا

من محمد پارسا موسوی هستم

امروز یعنی پنجشنبه با پنجشنبه های هفته ی قبل فرق می کرد. چون ما زنگ اول به علت الودگی هوا به ورزش نرفتیم وبجای ان امتحان دادیم. بعد از امتحان به کلاس رفتیم و اقای یادگاری به کلاس امدند و پس از انکه حدیثی گفتند کلاس را اغاز کردند و گفتند که امروز خیلی کار داریم و سریع برای بررسی کردن سوالات امتحان اقدام کردند وچند تا از سوالات مهم را حل کردیم. بعد شروع به حل کردن سوالات کتاب کار کردیم که  در کلاس های انلاین هفته نتوانستیم انها را حل کنیم. بعد از مدتی اقای یادگاری شروع به دیدن تکالیف کردند و این کار تقریبا یک ربعی وقت کلاس را گرفت و بعد صدای زنگ به صدا در امد و کلاس تمام شد

(پایان)