نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش ۱۴۰۲/۸/۲۵

آقای محمدی وارد کلاس شدند و شعری را گفتند که معنای آن این بود(وقت آرزوی شخصی زیاد می شود باعث ناراحتی آن می شود)امروز نوبت همیار معلم  گروه ا بود

استاد از بچه ها خواستند که بازنویسی  صفحه ۳۶ نگارش را بخوانند بچه ها امروز نقد های خوبی داشتند

استاد چند جمله را روی تابلو نوشتند ۱:ابر گریست ۲:قطرات باران به زمین سرازیر شد ۳:اشک های آسمان بر روی زمین ریخت ۴:انتظار زمین برای قطرات به پایان رسیده بود

استاد گفتند که همان طور که ساختمان را از آجر پس انشاء را هم از جمله می سازند و به ما گفتند که در باره موضوع های (طلوع ،غروب،صدای زنگ آخر مدرسه ،رسیدن وقت خوردن ناهار وشنیدن بانگ اذان)۴ خط بنویسید مانند آن ۴ جمله خودم

در  نهایت گروه ۱ مسابقه زیبایی را شروع کردند