حرفه و فن, هفتم مسوولیت

زنگ اول حرفه و فن ۲۴ آبان

آقای حجابی وقتی وارد کلاس شدند گفتند که کسانی که صفحات ۹۳ و ۹۴ را در خانه حل کرده‌اند به من بدهند تا ببینم و مثبتشو گفتن آنهایی هم که نیاورده‌اند حتماً برای هفته بعد بیاورند.

برای امروز یک فیلمی در مورد شیر بزها و گاوها و کشت گیاهان گذاشتند که بعد جزوه زیر را دادند:

کشت هیدروپونیک=

در این نوع کشت ریشه گیاه به جای قرار گرفتن در خاک در آب قرار می‌گیرد و مواد تغذیه مورد نیاز گیاه به صورت تدریجی و محلول در آب گیاه می‌رسانند.
مزیت این روش کم بودن بیماری های گیاه علف های هرز و کاهش مصرف آب می‌باشد.

وقتی کلاس تمام شد تکالیف کسانی را که دیده بودند را به آنها دادند و به کسانی که نیاورده بودند گفتند که هفته بعد برای من بیاورید.