نگارش, هفتم هدف

پنجشنبه زنگ دوم نگارش ابوالفضل آقا محمد ربیع

به نام خدا

۲۵ آبان

آقای محمدی شعری گفتن: چو خواهش از اندازه بیرون شود از آن آرزو دل پر از خون شود و معنای آن این بود که اگر خواهش بیشتر از اندازه شود از آن آرزوی دل خونین می‌شود و بعد گروه همیار نظم شدن و جان نثاری جای معلم نشست و کشاورزی امضا کرد و بعد درباره موضوع افتادن برگ از درخت را به چهار نوع نوشتن و اینکه ۴ جمله بنویسیم صحبت و توضیح دادند و بعد تکلیف را گفتند تکلیف این بود که ۵ موضوع برای هر کدام چهار جمله بنویسیم و موضوعاتی را پیشنهاد کردند مثل طلوع غروب صدای اذان رسیدن بهار صدای زنگ آخر مدرسه و شروع باران استاد درباره شروع باران برای راهنمایی ما از بچه‌ها جمله‌هایی را درخواست کردند یکی از بچه‌ها گفت صدای پای باران یکی دیگه گفت وداع ابر با قطره سلامی با زمین و………….

و حداقل ۵ موضوع برای هر موضوع ۴ جمله این بود از کلاس نگارش پنجشنبه زنگ دوم