دروس

هندسه        ۱۴٠۲/۸/۱۸

کلاس مثل همیشه یوهویی شروع شد…

اول آقا گفتنکه امروز فقط میخوان دوره کنن و چهارظلعی ها رو درس بدن

درس چهار ظلعی ها:

☆ متوازی الاضلاع چهار ظلعی است که ظلع های روبرو باهم موازی باشد

☆ مستطیل متوازی الاضلاعی است که از یک زاویه قائمه داشه باشد ( خود به خود تمامی زوایا 90 درجه میشود)

☆ مربع مستطیلی است که دو ظلع مجاورش برابر باشد

☆ لوزی متوازی الاضلاعی است که دو ظلع مجاورش برابر باشد

☆ ذوزنقه چهارظلعی است که فقط دو ظلع آن باهم موازی باشد

 

در ادامه با جملات جواد فراخیابانی به درسشون پایان دادن:

هر مربعی لوزی است اما هر لوزی مربع نیست

هر مربعی مستطیل است اما هر مستطیلی مربع نیست

 

بعد اتمام درس چهارظلعی ها هم مرور کردنو مثل همیشه پشم های مارو ازمون جدا کردن