پیامهای آسمانی, هفتم هدف

درس پیام های آسمانی 1402/8/21

اول روز کلاس مجازی بود و قتی وارد کلاس شدیم پر از همهمه بود هنوز معلم وارد نشده بود حدود نیم ساعت از کلاس رفت ولی هنوز نیامده بودند و بچه ها هنوز گرم این بودند که فردا تعطیل هست یا نه همین جور میزان آلودگی هوا را میگفتند تا آخر آقای ناصری وارد کلاسشد و گفتند که لینکی که برای برای آقا فرستاده بودند با مال ما فرق داشت و من حدود نیم ساعت در لینک دیگری بودم و بعد که آقا اینها را گفتند شروع کردن گفتند که که امروز اگر حضوری بود عربی داشتیم ولی حالا که حضوری نیست و بعد یک دفعه صدای آقای ناصری قطع شد و دوباره پنج دقیقه معطل شدیم تا آقا وارد کلاس شوند و بعد که آمدند یک ربع از کلاس مونده بود بعد که گفتند درس ششم را بخوانیم و بعد که خواندیم گفتند که خوان دیم وبعد گفتند ک فعالیت ها برای جلسه آینده و بعد کلاس بسته شد