فیزیک, هفتم مسوولیت

چهارشنبه زنگ فیزیک1402/8/13

اقای صیاد زاده وارد کلاس شدند و گفتند تکالیف هفته ی قبل را بیاورید تا ببینم.بعد از اینکه معلم تکالیف را دیدند گفتند میخواهیم امروز سولاتی را که نوشتید با هم حل کنیم.بعد از ان اقای صیادزاده چند نفر از بچه ها را صدا زد و گفت بیاید چند یک از این سوال ها را بنویسد تا با هم ان ها را برسی کنیم.چند نفر از سوالات را با هم حل کردیم و بعد از این که سولات را حل کردیم آقای صیاد زاده گفتند کتابهای خود را در آورید و صفحه…..را باز کنید.وقتی همه کتاب هایشان را درآوردند اقای صیاد زاده توضیحاتی که مربوط به ان صفحه میشد را دادند و بعد ازمایش کوچکی را در کلاس انجام دادندو نتیجه ی آن را توضیح دادند و زنگ خورد و بچه ها به بیرون از کلاس رفتند

 

خدانگهدار