زندگی, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ سوم 13/8/02

اقای دوستی تکالیف روز سه شنبه را چک کردند. اقای دوستی گفتند: می خواهیم فعالیتی مهم را به صورت گروهی انجام دهیم.هر گروه از شماره ی یک تا پانزده ،3عدد را انتخاب میکرد تا 3 تا 2تا صفت انتخاب میشد. بعد جدولی را در دفتر رسم کرده و در باره ی هر صفت با گروه خود مشورت کند و توضیحی برایش بنویسد. سپس جمع بندی کرده و به انتخاب گروه برای ارائه یک نفر پای تخته برود و بقیه نیز باید از سخن های او یادداشت برداری و نقد میکردند یا چیزی به سخنانش اضافه میکردند. ماموریت :مواردی که روی تخته نوشته شد بود را درباره اش فکر کرده و در دفتر بنویسیم.