قرآن, هشتم کوشش

قرآن:جلسه دوم

  • ورود آقای پورواسعی و شروع به حضور و غیاب کردند و با نام هرکس که می‌خواندند تکلیفش را هم چک می کردند.
  • بعد از اون ما را به صفحه بردند و هر کدوم با توجه بو حروف «ح» و «ع» یک خط و بعدش کلمات مهم هر خط را خواندیم.
  • سپس یه طرحی را ارائه دادند که همراه با تکلیف در کارسنج قرار دادند.