زبان انگلیسی, هشتم تلاش

زبان انگلیسی تلاش ۸/۱۱

«به نام خدا»

اول از همه استاد وارد کلاس شدن و گفتند که در این جلسه درس جدید را شروع میکنم و بعد با پاور پوینت شروع به دادن درس دادن که در آخر متن همه کلمات درس را نوشته ام.
و یه سری از دوستان چون بسیار در درس زبان قوی بودن وقتی فهمیدن استاد به جز معنی کلمات توضیح اونها رو به انگلیسی هم میگه و ما هم باید بنویسیم و حفظشون کنیم دچار افسردگی شدن.
و در آخر زنگ هم همگی حمله‌ور شدیم به سمت اتوبوس ها برای زنگ ورزش…
کلمات درس:
 • Climb : Go Up : بالا‌رفتن
 • Mountain : A Very High Hill : یک تپه خیلی بلند
 • GYM : A Larg Room Where You Can Do Exercises Or Get Training : باشگاه : Gymnasium : اتاقی بزرگ که در آن تو می‌توانی آموزش ببینی یا ورزش کنی
 • Relax : Rest : استراحت
 • Evening : The End Part Of The Day And The Early Part Of The Night : عصر : بخش پایانی روز و بخش ابتدایی شب
 • Library : A Room Or Building That Has Books And You Can Read Or Borrow : کتابخانه : یک اتاق یا ساختمان که کتاب دارد و شما متوانید بخوانید یا قرض بگیرید.
 • Midnight : 12 O,Clock At Night : نیمه شب
 • Sunrise : The Time In The Morning When The Sun First Appears : زمانی که خورشید برای اولین بار ظاهر می‌شود.
 • Sunset : The Time When The Sun Disappears And The Night Begins : زمانی که خورشید ناپدید میشود و شب شروع میشود.
 • Relatives : Members Of Your Family : اقوام : اعضای خانواده
 • Sound : Seem : Look : به نظر رسید.

نکته : استاد برای هر کدام از کلمات توضیحاتی دادند که در سایت بسیار طولانی میشد و آنها را ننوشتم.