اجتماعی

اچتماعی‌کوشش

تکلیف‌‌استاد‌نوشتن‌سوالات‌که‌در‌همکلاسی‌گذاشته‌شده‌است‌را‌در‌دفتر‌باجواب‌کامل‌بنویسید‌جلسه‌پیش‌استاد‌درس‌چهار‌را‌درس‌دادند‌که‌درباره‌وظایف‌دولت‌بود‌بعد‌برگه‌های‌ازمونک‌را‌دادن‌که‌بعضی‌از‌بچه‌ها‌گند‌زده‌بودند‌و‌اینکه‌توضیحی‌درمورد‌امتحان‌اچنماعی‌دادند‌و‌این‌بود‌جلسه‌اچتماعی‌هشتم‌کوشش