زبان انگلیسی, هفتم هدف

یکشنبه ۱۴ابان زبان انگلیسی مهری

اقای مهری گفتند کلمه boy برای کم سن تر ها استفاده میشود و نمی توانیم از این کلمه برای مرد و بزرگسال ها استفاده کرد و در امتهان درست و نادرست می اید و در هر جمله کلمه ی اول باید با حروف بزرگ نوشته شود و صفهی ۴۸ و ۴۹ از نظر املایی مهم و در امتهان می اید و صفه ی ۱۴ را با بچه ها کار کردند و از بچه ها پرسیدند و نفر بعد مشخص می کرد که استاد از کی بپرسد استاد گفتند باید بلد باشد اسم و فامیل خود را به انگلیسی بنویسدو باید بین کلمه های خانم مجرد و متحل فرق دارد و صفهی ۱۱ کتاب سوالات اخر مهم است و اخر کلاس بچه ها برای ری گیری به بیرون از کلاس رفتند