پیامهای آسمانی, هفتم هدف

پیام های آسمانی

آقای ناصری وارد کلاس شدند و بعد یک سری از بچه ها با تمام سرعت هرچه تمام آمدند تا به کلاس برسند ولی آقای ناصری گفت که باید بروند و برگه بگیرند همان وقت آقای صیادزاده آمدن و گفتند که در دفتر ثبت می شود و بعد آقای ناصری به بچه ها اجازه دادند تا وارد کلاس شوند و بعد یک نکته گفتند اینکه دیگر اجراء نمایش در کلاس نداریم چون اصلا خوب اجرا نمی نند و هرگز حفظ نمی کنند بعد بیایند و بعد گفتند که گروه دو که گفته بودند بیایند تا اجراء آخر در کلاس را انجام دهند وقتی بچه ها آمدند جوانی در نقش پیامبر احمدی در نقش شتر سلیمی در نقشه یاران پیامبر و هاشمی ه همینطور و آقا محمد ربیع هم در نقش راوی بود که یک دفعه آقاگفتند راوی حفظ نکرده بچه ها گفتند خیر و بعد آقای ناصری گفتند برون و بنشینند و بعد از روی درس پنجم مطالعه کردیم و گفتند که امتحان از درس اول تا پایان درس دوم یعنی صفحه د هفتاد و سه در امتحان می آید و آیات در امتحان نمی آید چون کنار آنها ستاره نخورده است