زبان انگلیسی, هفتم هدف

زبانB شنبه ۱۳آبان

استاد وارد کلاس شد و صفحه ۱۱ را درس داد و سپس صفحه ۱۲را درس دادند و گفتند که فردا برای زنگ سوم گفتند که حتماً کتاب workbook آورده شود. و اما درباره آزمون ،گفتند که ،کل درس یک و دو را بخوانید و تمام چیز هوایی را که سرکلاس گفتند مثل صدا زدن زن متأهل و زنیکه نمی‌دانیم ازدواج کرده یا ازدواج نکرده. همچنین گفتند که صفحه چهل هشت راهم خوانده شود و به نوع نوشتن آنها هم دقت کنید . همچنین به نوع خواندن و نوشتن کلمات کتاب هم دقت کنید . امروز هم سر کلا استاد دو نفر را تنبیه کرد و آن دو دم در کلاس نشستند.
❤️موفق باشی❤️