حرفه و فن, دروس, هفتم هدف

حرفه و فن 8/3

استاد هرکس را از رویه لیست صدا زد و هرکس که نوبتش میشد انگور و گزارش نویسی را با خود میاورد و به استاد نشان میداد استاد هم میدید همین طور که استاد در حال دیدن بود گفتند کار و فناوری صفحه 93 را کامل کنید و وقتی تمام شد نکته هایی بما گفتند از جمله : خاک : یک جسم  پویا و طبیعی است که در سطح زمیت قرار دارد و محیط رشد و یا رشد گیاهان است خواص ان در اثر اقلیم و موجودات زنده روی سنگ اصلی شکل گرفته است  و در طی زمان طولانی تغیر میکند. انواع افق مجودات در خاک: معمولا افق های خاک تا سنگ بستر را با حروف لاتین نام گذاری می کنند افق o : افق مواد الی در خاک های معدنی در سطح خاک تشکیل شده یا در حال تشکیل است افق A : افق A یا افق شستو شو که در زیر افق o قرار دارد و در صورت نبودن افق مواد الی در سطح خاک قرار بگیرد افق B : افق تجمع مواد که در زیر افق A قرار دارد و به طور معمول مواد شسته شده از طبقه ی بالا در ان جمع میشود

 

 

 

تکلیف : اوردن بِه و گزارش ان